Công nhận giá trị pháp lý của chữ ký số

  • 202

Theo quyết định số 25/2006/QĐ-BTM về qui chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại, mọi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy được ký và đóng dấu.

Qui chế này áp dụng cho các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thương mại; các sở thương mại, sở thương mại và du lịch giao dịch trực tuyến với Bộ Thương mại thông qua các phần mềm do Bộ Thương mại cung cấp; các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thương mại và các tổ chức, cá nhân khác giao dịch trực tuyến với Bộ Thương mại.

Khi có nhu cầu sử dụng, các đối tượng trên đều phải đăng ký với đơn vị quản lý hệ thống MOT-CA của Vụ Thương mại điện tử để được cấp thẻ, thiết bị đọc thẻ và được cài đặt các phần mềm liên quan. Việc quản lý hệ thống chứng thực chữ ký số của Bộ Thương mại cũng do vụ này thực hiện.

Cập nhật: 31/07/2006 Theo TTXVN
  • 202

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook