Di sản thế giới

Thông tin, hình ảnh mới nhất về các di sản thế giới, bao gồm di sản thế giới ở Việt Nam hay ở các nước khác trên thế giới. Mục di sản thế giới bao gồm các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản tư liệu, di sản văn hóa phi vật thể

  • Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc đà Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc đà
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Di chỉ khảo cổ trên núi Lạc Đà của Israel là Di sản văn hóa thế giới năm 2012.
  • Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã công nhận Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong của Malaysia là Di sản văn hóa thế giới năm 2012.