Di sản văn hóa

  • Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc
    Vạn Lý Trường Thành là công trình nhân tạo dài nhất thế giới ở Trung Quốc. Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1987.