Nostradamus

  • Vanga, Nostradamus từng tiên tri về Putin? Vanga, Nostradamus từng tiên tri về Putin?
    Hai nhà tiên tri Vanga và Nostradamus đều đề cập tới một người đàn ông từ Nga sẽ giúp lập lại trật tự ở Syria. Các chuyên gia cho rằng, người đó chính là ông Putin.