Shai Agar

  • Lịch sử của việc sử dụng agar làm chất kết đông Lịch sử của việc sử dụng agar làm chất kết đông
    Mọi người làm nghiên cứu trên đối tượng vi sinh vật đều biết về những chất kết đông môi trường như agar, agarose, gelatin, gellan gum…và đặc điểm sử dụng của chúng nhưng lịch sử về việc sử dụng agar thì không phải ai cũng rõ.