biến đổi hình dạng

  • In 3D gel thông minh biến đổi hình dạng In 3D gel thông minh biến đổi hình dạng
    Howon Lee, đồng tác giả nghiên cứu cho biết phương pháp in 4D liên quan đến thao tác in đồ vật 3D bằng hydrogel (gel chứa nước) biến hình theo thời gian khi nhiệt độ thay đổi.