day of peace

  • Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9 Lịch sử ngày Quốc tế Hòa bình thế giới 21/9
    Hòa bình là một mục tiêu cao cả và quan trọng nhất cần nỗ lực hướng tới ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Cùng hành động và hợp tác vì mục tiêu này sẽ đem lại cho nhân loại một cuộc sống an toàn, thịnh vượng và bền vững.