hải cẩu voi phương nam

  • Hải cẩu voi giúp nghiên cứu đáy Nam cực Hải cẩu voi giúp nghiên cứu đáy Nam cực
    Các nhà khoa học vừa gắn con dấu cảm ứng trên đầu những con hải cẩu voi, dùng để thu thập và cung cấp những dữ liệu quan trọng khi chúng bơi sâu gần lớp đáy đại dương ở Nam cực.