linh hồn

  • Linh hồn con người nặng 21 gram? Linh hồn con người nặng 21 gram?
    Thí nghiệm độc đáo này được tiến hành trên 6 bệnh nhân đã tử vong. Những bệnh nhân này được đặt trên các cân công nghiệp Fairbanks đặc biệt trước khi họ qua đời.