phát minh thời chiến

  • Phát minh độc đáo thời chiến Phát minh độc đáo thời chiến
    Đàn piano cho người nằm trên giường, nôi gắn radio để ru em bé là những phát minh độc đáo nhưng không có tính ứng dụng xuất hiện sau Thế chiến I.