thuyết tương đối

  • Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn Con người có thể tạo ra sóng hấp dẫn
    Đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) công bố khám phá khoa học vĩ đại nhất của năm 2016. Đó chính là việc con người đã có thể tạo ra sóng hấp dẫn.
  • Bằng chứng cho thấy vũ trụ là hình chiếu ba chiều Bằng chứng cho thấy vũ trụ là hình chiếu ba chiều
    Nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho giả thuyết mô hình vũ trụ hình chiếu ba chiều, tồn tại song song với mô hình vũ trụ chuẩn được chấp nhận bởi giới thiên văn học.