vùng Goldilocks

  • Nên tìm kiếm người ngoài hành tinh ở đâu Nên tìm kiếm người ngoài hành tinh ở đâu
    Các nhà khoa học cho rằng chỉ những hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất, nằm trong vùng Goldilocks và thỏa mãn một loạt yếu tố khác mới hội đủ các điều kiện cho sự sống phát triển.
  • Sự sống có thể bắt đầu trên sao Kim Sự sống có thể bắt đầu trên sao Kim
    Một lý thuyết mới tuyên bố nếu điều kiện chỉ thay đổi chút ít, sự sống tươi tốt có thể tồn tại trên sao Kim, từ đó khiến Trái đất trở thành hành tinh chết.