viên đạn

  • Sẽ có nghề hướng dẫn viên không gian vào năm 2025 Sẽ có nghề hướng dẫn viên không gian vào năm 2025
    Du lịch trên quỹ đạo Trái Đất gần như có thể trở thành hiện thực vào giữa những năm 2020, vì vậy, một nghề mới được dự đoán sẽ xuất hiện để phục vụ nhu cầu này, đó là nghề hướng dẫn viên không gian.