ô nhiễm ánh sáng

  • Video: Thế giới báo động nạn ô nhiễm ánh sáng Video: Thế giới báo động nạn ô nhiễm ánh sáng
    Ở Paris, Pháp, vào cuối thế kỷ 18, người ta chỉ thắp sáng có nửa số đèn đường của thành phố vào mỗi đêm Trăng rằm. Việc này diễn ra do những lý do kinh tế thay vì môi trường.
  • Phát kiến mới dùng vi khuẩn làm đèn Phát kiến mới dùng vi khuẩn làm đèn
    Ô nhiễm ánh sáng đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống, sức khỏe của con người. Đèn sinh học liệu có phải là giải pháp cho vấn đề này hay không?