ông công ông táo

  • Sự tích ông Công ông Táo Sự tích ông Công ông Táo
    Theo tục lệ cổ truyền của người Việt, cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm là mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo để tiễn Táo quân lên chầu trời.