đế chế la mã

  • Phát hiện con đường quân sự La Mã cổ đại Phát hiện con đường quân sự La Mã cổ đại
    Các nhà khảo cổ Hà Lan vừa phát hiện ra một phần của con đường quân sự mà các binh lính La Mã từng diễu hành qua gần 2.000 năm trước, nhằm phòng ngự trước quân Đức xâm lăng ở biên giới phía bắc của đế chế La Mã.