đồn cảnh sát

  • Đồn cảnh sát "ma ám" tại New Zealand  Đồn cảnh sát "ma ám" tại New Zealand
    Bóng điện tự phát sáng, cửa tự mở và những tiếng động trong hành lang là những hiện tượng xảy ra trong một đồn cảnh sát tại New Zealand suốt hơn 20 năm qua.