điểm mù của xe

  • Đi gần xe container, làm sao để an toàn? Đi gần xe container, làm sao để an toàn?
    Do tính chất kỹ thuật và vật lý đặc thù, xe container tiềm ẩn những rủi ro có thể dẫn đến tai nạn. Cần làm gì khi đi gần những xe này để đảm bảo an toàn?