Ứng dụng oSnap

  • Email đã có... hương thơm Email đã có... hương thơm
    Hôm 18/6 vừa qua, các nhà khoa học đã tiến hành gửi thử nghiệm một email "thơm phưng phức" từ Paris tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở New York, Mỹ.