Abell 222

  • Phát hiện sợi vật chất tối Phát hiện sợi vật chất tối
    Các nhà vật lý học thiên thể cho hay họ đã phát hiện được một sợi thuộc mạng lưới vật chất tối, được cho là đóng vai trò kết nối các thiên hà và giúp vũ trụ tượng hình.