Cây thân gỗ

  • Cây Đước - Vệ sĩ bờ biển Cây Đước - Vệ sĩ bờ biển
    Cây Đước mọc ở vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới trong vùng bùn lầy của bờ biển, cây thân gỗ nhỏ. Trên thế giới có 82 giống đước.