Chlamydomonas reinhardti

  • Vũ điệu bơi nghệ thuật của tảo Vũ điệu bơi nghệ thuật của tảo
    Với sự trợ giúp của kĩ thuật quay phim tốc độ cao, các nhà khoa học thuộc đại học Cambridge đã khám phá ra rằng tảo đơn bào có thể phối hợp nhịp nhàng nhịp khua của hai roi, từ đó làm chủ đường bơi của mình.