Choerodon schoenleinii

  • Xem cá sử dụng công cụ lấy thức ăn Xem cá sử dụng công cụ lấy thức ăn
    Lần đầu tiên các nhà khoa học chụp được loạt ảnh về loài cá hàng chài đốm đen, có tên khoa học Choerodon schoenleinii, biết sử dụng công cụ để lấy thịt trong vỏ con trai.