Doriano Brogioli

  • Điện từ nước muối Điện từ nước muối
    GS Doriano Brogioli đề xuất (và đã được cấp bằng phát minh) một phương pháp mới, đơn giản đến bất ngờ và rất rẻ để tạo ra điện từ nước mặn và nước ngọt.