Ettore Majorana

  • Phát minh lớn: Tìm thấy loại hạt huyền thoại Phát minh lớn: Tìm thấy loại hạt huyền thoại
    Nếu được chứng thực, đây sẽ là lần đầu tiên mà một hiện tượng vật lý được dự đoán từ năm 1937 bởi nhà lý thuyết người Ý Ettore Majorana xuất hiện trong thực tế. Các fermion Majorana là những hạt giống electron có phản hạt riêng của chúng.