Helou

  • Mắt rực sáng trong vũ trụ Mắt rực sáng trong vũ trụ
    Kính viễn vọng Spitzer vừa phát hiện một thiên hà xoắn có hình dạng giống con mắt cách trái đất khoảng 50 triệu năm ánh sáng.