John Crump

  • Phương pháp mới thử HIV Phương pháp mới thử HIV
    Các nhà khoa học vừa tìm ra một kỹ thuật mới phát hiện virus HIV giai đoạn đầu và theo dõi sự phát triển của AIDS mà không cần phải làm đông lạnh huyết tương