John Dee

  • Enochian: Ngôn ngữ bí ẩn của các thiên thần Enochian: Ngôn ngữ bí ẩn của các thiên thần
    Enochian là một ngôn ngữ bí ẩn mà 2 nhà thần học thế kỷ 16 John Dee và Edward Kelley đã ghi lại trong các tạp chí riêng của họ và tin rằng qua ngôn ngữ này con người có thể giao tiếp được với các thiên thần.