Mike Webster

  • Cá cũng có khả năng ghi nhớ Cá cũng có khả năng ghi nhớ
    Từ trước tới nay giới khoa học vẫn tin rằng não của cá chỉ có thể lưu giữ thông tin trong vài giây. Nhưng một thử nghiệm chứng minh rằng chúng có thể nhớ được tới 5 tháng.