Myanmar

  • Những đường biên giới thú vị của châu Á Những đường biên giới thú vị của châu Á
    Có đường biên giới chỉ đơn giản là vài cọc gỗ làm hàng rào, nhưng cũng có nơi là cả một kiến trúc độc đáo, xứng đáng hiện diện trên những tấm bưu thiếp tuyệt đẹp.