Nicholas Strausfeld

  • Phát hiện côn trùng 500 triệu tuổi đã có não Phát hiện côn trùng 500 triệu tuổi đã có não
    Hóa thạch được phát hiện trong đá bùn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là loài Fuxianhuia protensa, tổ tiên cổ xưa của loài chân đốt ngày nay. Chúng xuất hiện ở kỷ Cambri có niên đại cách đây 520 triệu năm.