Sequoia IBM Bluegene Q

  • Kỷ lục mới của siêu máy tính Kỷ lục mới của siêu máy tính
    Các kỹ sư tại Đại học Stanford, California, Mỹ cho biết họ đã thiết lập kỷ lục mới trong lĩnh vực khoa học máy tính bằng cách điều hành siêu máy tính với hơn 1 triệu lõi.