Tôm hoá thạch Michael Jackson

  • Tôm hoá thạch tên Michael Jackson Tôm hoá thạch tên Michael Jackson
    Một số nhà cổ sinh vật học quốc tế gần đây tìm thấy một sinh vật khá hiếm ở khu vực miền bắc Tây Ban Nha. Họ đặt tên cho giống tôm mượn vỏ theo ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Báo cáo về khám phá được đăng trên tạp chí khoa học của Đức Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie số ra tháng 1/2012.