bề mặt trái đất bị cong

  • Băng tan ở hai cực làm cong bề mặt Trái đất Băng tan ở hai cực làm cong bề mặt Trái đất
    Việc các tảng băng tan chảy ở hai cực không chỉ khiến mực nước biển dâng cao, mà còn làm cong bề mặt bên dưới của Trái đất. Một số tác động có thể được nhìn thấy trên hàng nghìn km.