bioethanol

  • Sản xuất ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp Sản xuất ethanol sinh học từ khí thải công nghiệp
    Cơ sở đầu tiên có quy mô thương mại của châu Âu sẽ được xây dựng để sản xuất ethanol sinh học từ khí thải phát ra trong quá trình sản xuất thép. Đó là thông báo được phát ra khi ba công ty cùng ký vào thoả thuận thực hiện dự án này.