cá nạng hải

  • 10 loài động vật biển dài nhất 10 loài động vật biển dài nhất
    Nhờ các xúc tu vươn dài, sứa bờm sư tử đứng đầu danh sách các loài động vật dưới biển có cơ thể dài nhất, hơn cả cá voi xanh và cá nhà táng.