cái chết của một ngôi sao

  • Cái chết huy hoàng của một ngôi sao Cái chết huy hoàng của một ngôi sao
    Dù có thể chói sáng đến nhiều tỉ năm, những ngôi sao như mặt trời của chúng ta không tồn tại mãi mãi, và đến lúc tận diệt, cái chết của chúng không hề diễn ra lặng lẽ, mà còn rực rỡ hơn bao giờ hết.