cựu thủ tướng singapore

  • Những phát ngôn nổi tiếng của cựu thủ tướng Singapore Những phát ngôn nổi tiếng của cựu thủ tướng Singapore
    "Cho dù tôi đang nằm trên giường bệnh, cho dù các anh đang hạ tôi xuống huyệt, nếu tôi thấy có điều gì sai trái, tôi sẽ đứng dậy ngay", đây là một trong số những câu nói thể hiện tính cách của cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.