chất liệu in 3D

  • Đa dạng hóa chất liệu in 3D Đa dạng hóa chất liệu in 3D
    Mặc dù công nghệ in 3D đã có bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây nhưng hầu hết máy móc vẫn chỉ in được những đồ vật rắn bằng một vật liệu.