chim manh manh

  • Giải mã bộ gien chim manh manh Giải mã bộ gien chim manh manh
    Việc xác định hơn 800 gien liên quan đến việc tập hót của chim manh manh có thể làm sáng tỏ những rối loạn về ngôn ngữ của con người.