enzyme PKMzeta

  • Ký ức có thể bị xóa Ký ức có thể bị xóa
    Các nhà khoa học Israel phát hiện một loại enzyme có khả năng xóa hoặc củng cố ký ức, tạo tiền đề cho sự ra đời của thuốc thay đổi trí nhớ trong tương lai.