giấy điện tử

  • Giấy điện tử màu đầu tiên trên thế giới Giấy điện tử màu đầu tiên trên thế giới
    Wisereader E920 là thiết bị đọc sách sử dụng giấy điện tử màu, thiết bị do Hanvon sản xuất. Khác biệt với của sản phẩm này là Wisereader E920 cho phép người dùng chủ động chọn chế độ màu hoặc đen trắng.