google drive

  • Cách xử lý vấn đề thư rác trong Google Drive Cách xử lý vấn đề thư rác trong Google Drive
    Google Drive là dịch vụ lưu trữ “đám mây” có nhiều người sử dụng, nhưng nó có vấn đề về thư rác. Những người gởi thư rác có thể chia sẻ các tập tin tự động xuất hiện trong Drive