hằng số Hubble

  • Vũ trụ đã lớn đến nhường nào? Vũ trụ đã lớn đến nhường nào?
    Để tính toán phép tính lớn, chính xác ở quy mô thiên hà hay vũ trụ, người ta cần một hằng số chính xác để làm mốc. Có thể nói, hằng số Hubble cũng như số Pi đối với hình tròn.