hung hãn

  • Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn Những bí ẩn về loài kiến Argentina hung hãn
    Những loài kiến bản địa ở Mỹ đang phải đấu tranh cật lực chống lại cuộc xâm lăng mạnh mẽ của những con kiến Argentina hiếu chiến và ngang ngược. Cuộc xâm lăng nguy hại của loài kiến này đến nay con người vẫn chưa thể ngăn lại được.