lịch sử của uranium

  • Uranium - Kim loại của tương lai Uranium - Kim loại của tương lai
    Kể từ lúc nhà hóa học người Đức Martin Klaproth khám phá ra uranium vào năm 1789, cho đến nay uranium đã được con người sử dụng rất nhiều cho cả mục đích quân sự và dân sự.