ld

  • Phát triển thành công giống cam sành không hạt Phát triển thành công giống cam sành không hạt
    Các nhà khoa học thuộc Viện Cây ăn quả miền Nam đã Sản xuất thử và phát triển giống cam sành không hạt LĐ 6 theo hướng VietGAP tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long.
  • E-mail không mã… như xe không khóa! E-mail không mã… như xe không khóa!
    PricewaterhouseCoopers (PWC) vừa đưa ra một nghiên cứu cho biết rằng chỉ có khoảng 25% số doanh nghiệp tại Anh có áp dụng các biện pháp mã hóa e-mail trước khi gửi đi. 75% số e-mail không được mã hóa được xem như những “quyển sách mở” cho mọi hacker &ld