liên đới lượng tử

  • Kỷ lục mới về liên đới lượng tử Kỷ lục mới về liên đới lượng tử
    Các nhà khoa học Tây Ban Nha đã tạo thành công trạng thái liên đới lượng tử trong hệ thống 15 nghìn tỷ nguyên tử nóng và hỗn loạn. Đây là số lượng nguyên tử lớn hơn 100 lần so với kỷ lục trước đó.