mô hình

  • Nguồn gốc của dầu mỏ Nguồn gốc của dầu mỏ
    Dầu mỏ là nguồn nhiên liệu hóa thạch vô cùng giá trị, phải mất hằng trăm triệu năm và phải trải qua rất nhiều quá trình thì những mỏ dầu mới được hình thành.