mặt nạ lưu trữ oxy

  • Mặt nạ giúp con người thở dưới nước Mặt nạ giúp con người thở dưới nước
    Thợ lặn trong tương lai chỉ cần một chiếc mặt nạ mỏng để thở dưới nước, không cần dùng đến bình oxy, nhờ một vật liệu mới có khả năng hấp thụ và lưu trữ một lượng lớn khí oxy.